Jūsų pirkinių krepšelis

Jūsų pirkinių krepšelis tuščias
{{ item.item_name }}
{{ item.variation_name }} - {{ item.item_price }} €
{{ item.item_quantity }}
Bendra suma
{{ cart.total_price }} €
Patvirtinti užsakymą

Paslaugų pirkimo taisyklės

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.Paslaugų užsakymo, pirkimo ir priėmimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomas teisinis dokumentas, kuris apibrėžia Pardavėjo ir Pirkėjo tarpusavio teises, įsipareigojimus ir atsakomybes, įsigyjant Paslaugas internetiniame puslapyje www.starprus.eu (toliau - e. parduotuvė). 

2.Su šiomis Taisyklėmis privalo susipažinti kiekvienas www.starprus.eu lankytojas, prieš pradėdamas naudotis e. parduotuvės paslaugomis. 

3.Paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas suformavęs Paslaugų Užsakymą patvirtina, kad susipažino su e. parduotuvės Taisyklėmis ir su jomis sutinka bei apmoka už pasirinktą/-as Paslaugą/-as. 

4.Taisyklėse naudojamos sąvokos: 

Pirkėjas – bet kuris asmuo, turintis teisę pirkti, t. y. veiksnus fizinis asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, nepilnametis nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turintis tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis savarankiškai disponuoja savo pajamomis bei juridinis asmuo ar jo atstovas, taip pat visų išvardintų asmenų įgaliotieji atstovai, kurie e. parduotuvėje pateikia, patvirtina ir apmoka Paslaugos/-ų užsakymą (toliau – Pirkėjas). 

Pardavėjas – StarPrus, UAB, įmonės kodas 302464543, PVM mokėtojo kodas LT100005119815, veiklos adresas Verkių g. 42-202, Vilnius, elektroninio pašto adresas info@starprus.eu, kontaktinio telefono numeris +370 606 04604 (toliau – Pardavėjas). 

Paslauga/-os - Pardavėjo e. parduotuvėje pateikta/-os ir aprašyta/-os Paslauga/-os, kurią/-as Pirkėjas pasirenka pateikdamas Užsakymą (toliau – Paslauga arba Paslaugos). 

Užsakymas – Pardavėjo e. parduotuvėje Pirkėjo patvirtintas Užsakymas su pasirinkta/-omis Paslauga/-omis. Užsakymas yra tinkamai pateiktas ir bus pradedamas vykdyti, gavus išankstinį apmokėjimą (toliau – Užsakymas).  

5.Pirkėjas pateikdamas Užsakymą Pardavėjo e. parduotuvėje sutinka su šiomis Paslaugų Užsakymo, pirkimo ir priėmimo sąlygomis. 

II. PIRKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS 

6.Pirkėjas Pardavėjo e. parduotuvėje norėdamas įsigyti Paslaugą/-as, pateikia asmens duomenis, kurie yra naudojami tik Paslaugos suteikimo tikslais. Daugiau informacijos apie asmens duomenų ir slapukų naudojimą rasite Pardavėjo Privatumo politikoje https://www.starprus.eu/privatumo-politika/. 

7.Pirkėjas turi teisę pirkti Paslaugą/-as Pardavėjo e. parduotuvėje šiose Taisyklėse nustatyta tvarka: 

7.1.Užsiregistruodamas e. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis; 

7.2.nesiregistruodamas šioje el. parduotuvėje. 

8.Pirkėjas, užsakydamas Paslaugas Taisyklių 7 punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti Paslaugos/-ų Užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus teisingus Pirkėjo asmens duomenis apie save (vardą, pavardę, adresą, el. paštą bei telefono numerį). Pasikeitus Pirkėjo nurodytiems duomenims, Pirkėjas, nedelsdamas turi apie tai informuoti Pardavėją šiose Taisyklėse nurodytais Pardavėjo kontaktais. 

9.Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo e. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti. 

10.Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų. 

11.Pirkėjas turi teisę atsisakyti savo Užsakymo per 2 valandas nuo Paslaugų e. parduotuvėje Užsakymo momento apie tai informuodamas Pardavėją raštu, šių Taisyklių 4 punkte nurodytais Pardavėjo kontaktais. 

12.Pirkėjas turi teisę susipažinti su e. parduotuvėje parduodamų Paslaugų asortimentu, jų kainomis bei panaudojimu. 

13.Pirkėjas dėl papildomos informacijos suteikimo turi teisę kreiptis Pardavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu arba telefonu (duomenys pateikiami šių Taisyklių 4 punkte ir Pardavėjo internetiniame puslapyje, skiltyje Kontaktai). 

14.Pirkėjas, užsisakęs Paslaugą/-as, privalo per 24 valandas nuo Užsakymo e. parduotuvėje pateikimo momento apmokėti Pardavėjo nurodytą sumą už Paslaugas. 

15.Pirkėjas įsipareigoja suteikti visą reikalingą informaciją Pardavėjui, kad būtų užtikrintas tinkamas Paslaugos teikimas bei priimti pagal Užsakymą suteiktą/-as Paslaugą/-as iš Pardavėjo. 

16.Pirkėjas Paslaugos/-ų priėmimo-perdavimo metu tikrina/įvertina suteiktos/-ų Paslaugos/-ų kokybę vadovaudamasis šių Taisyklių 33-34 punktų sąlygomis. 

17.Pirkėjas, naudodamasis e. parduotuvės paslaugomis, sutinka su galiojančiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja besąlygiškai jų laikytis. 

III. PARDAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS 

18.Pardavėjas įsipareigoja skelbti e. parduotuvėje parduodamų Paslaugų asortimentą bei kainas. 

19.Pardavėjas įsipareigoja parduoti kokybiškas Paslaugas, atitinkančias Lietuvos Respublikos teisės aktuose keliamus reikalavimus ir atitinkančias e. parduotuvėje pateiktus Paslaugų aprašymus. 

20.Pardavėjas Pirkėjui e. parduotuvėje tinkamai pateikus Užsakymą suformuoja išankstinę sąskaitą apmokėjimui. 

21.Pirkėjui e. parduotuvėje užsisakius Paslaugas ir už jas atsiskaičius per Taisyklių 14 ir 30 punktuose numatytą terminą, Pardavėjas įsipareigoja suteikti Paslaugą Pirkėjui pagal šių Taisyklių sąlygas. 

22.Pardavėjas turi teisę siųsti Užsakymo pateikimo metu e. parduotuvėje Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu informaciją apie Užsakymą. Pardavėjas gavęs Pirkėjo Užsakymą susisiekia su Pirkėju, Užsakyme pateiktais kontaktais, ir suderina Paslaugos/-ų suteikimo detales (pvz. Paslaugos suteikimo datą, laiką ir pan.). 

23.Paslaugos/-ų įvykdymo terminai derinami Pirkėjo Užsakymo formoje pateiktais kontaktais. Jeigu Užsakyme nurodytos skirtingos Paslaugos, kiekvienos iš jų įvykdymo terminai derinami Pardavėjo atskirai su Pirkėju ir gali skirtis.  

24.Esant nukrypimams nuo Užsakymo metu sutartų sąlygų Pardavėjas nedelsiant informuoja Pirkėją. 

25.Pirkėjui pažeidus šias Taisykles ar bandant pakenkti e. parduotuvės veiklai, Pardavėjas gali be atskiro perspėjimo apriboti, sustabdyti arba nutraukti Pirkėjo teisę naudotis šia e. parduotuve. 

26.Pardavėjas turi teisę nesuteikti užsakytų Paslaugų, jeigu Pirkėjas neapmoka visos Paslaugos/-ų kainos pagal šių Taisyklių nuostatas. 

27.Pardavėjas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo neteisingai nurodytų duomenų. 

29.Visa techninė ir komercinė informacija, bet kokia forma gauta iš Pirkėjo, tinkamam Paslaugos/-ų suteikimui užtikrinti, laikoma konfidencialia, ir Pardavėjas jos neatskleis trečiai šaliai be Pirkėjo sutikimo, išskyrus atvejus, kai šie duomenys turi būti naudojami Paslaugos/-ų pristatymo tikslais. Konfidencialumo įsipareigojimai nebus taikomi LR įstatymuose nustatytais atvejais ir informacijai, kuri skelbiama viešai, nepažeidžiant šio punkto sąlygų. 

30.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti šių Taisyklių turinį, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Naujausios taisyklės publikuojamos internetiniame puslapyje www.starprus.eu. Apie pakeitimus Pirkėjas informuojamas el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant e. parduotuvėje taikomos Taisyklės, kurios galioja Užsakymo pateikimo metu. 

 

IV. PASLAUGŲ UŽSAKYMAS, TEIKIMAS, PASLAUGŲ KOKYBĖ IR ATSISKAITYMAS UŽ SUTEIKTAS PASLAUGAS 

31.Pirkėjas pateikdamas Užsakymą Pardavėjo e. parduotuvėje atsiskaito už pasirinktą/-as Paslaugą/-as per 24 val. nuo Užsakymo pateikimo e. parduotuvėje: 

31.1.Banko pavedimu į Pardavėjo sąskaitą pagal išrašytą išankstinę sąskaitą. Pirkėjas mokėdamas už Paslaugas banko pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą, mokėjimo paskirtyje turi nurodyti išankstinės sąskaitos numerį, pagal kurį Pardavėjas nustatys prekių apmokėjimo faktą. 

31.2.Naudodamasis e. parduotuvėje integruota mokėjimo sistema. 

32.Pirkėjo Užsakymas pradedamas vykdyti gavus apmokėjimą. Pardavėjas vadovaudamasis šių Taisyklių 21 – 23 punktuose nurodytais būdais suderina Paslaugos/-ų suteikimo sąlygas su Pirkėju. 

33.Paslaugos suteikimo vieta: 

33.1.Pirkėjui atvykus į Pardavėjo biurą adresu Verkių g. 42-202, Vilnius, kai Paslaugos suteikimo specifika nesuteikia galimybės ją suteikti kitu būdu. 

33.2.Nuotoliniu būdu (elektroninėje erdvėje), kai Paslaugos specifika, tai leidžia.  

33.3.Kitais atvejais Pirkėjas pristato savo įrangą ar kitą Užsakyme nurodytą techniką, reikalingą Paslaugos suteikimui (pvz. kietąjį diską ir pan.) Pardavėjui, jo veiklos adresu, ir atsiima pats arba pagal atskirą susitarimą Pardavėjas, suteikęs Paslaugą/-as, pristato nurodytu adresu Lietuvos Respublikos teritorijoje.  

34.Paslaugos/-ų kokybė yra tikrinama Paslaugos/-ų priėmimo-perdavimo metu: 

34.1.Kai įmanoma iš karto įvertinti Paslaugos kokybę (pvz. konsultacija), Pirkėjas turi teisę nurodyti Paslaugos/-ų trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su suteikta/-omis Paslauga/-omis iš karto žodžiu Pardavėjui arba jo atstovui, arba el. paštu info@starprus.eu ne vėliau nei per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugos gavimo dienos; 

34.2.Kai suteiktos/-ų Paslaugos/-ų kokybės nustatymui reikia papildomo vertinimo, Pirkėjas Paslaugos/-ų trūkumus ar kitas pastabas, susijusias su suteikta/-omis Paslauga/-omis turi pateikti Pardavėjui el. paštu info@starprus.eu per 3 (tris) darbo dienas nuo Paslaugos priėmimo. 

35.Jeigu Paslaugos/-ų perdavimo–priėmimo metu nustatoma, kad Paslauga/-os suteikta/-os netinkamai ir Paslaugos/-ų rezultatas neatitinka Paslaugos/-ų Užsakyme pateiktų sąlygų, Pardavėjas, gavęs Pirkėjo pranešimą pagal šių Sąlygų 7 punkto sąlygas, privalo savo sąskaita pašalinti nurodytus Paslaugos vykdymo pažeidimus (neatitikimus) per 3 (tris) darbo dienas nuo pranešimo gavimo. 

36.Pardavėjas suteikęs Paslaugą/-as Pirkėjui ir per 3 (tris) darbo dienas negavęs Pirkėjo pranešimo dėl suteiktos/-ų Paslaugos/-ų kokybės neatitikimo Užsakymui išrašo PVM sąskaitą-faktūrą už suteiktą/-as Paslaugą/-as, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo Paslaugos suteikimo. 

37.Pardavėjas PVM sąskaitą-faktūrą Pirkėjui pateikia elektroniniu būdu Užsakyme pateiktais kontaktais. PVM sąskaitos-faktūros pateikimas Pirkėjui vadovaujantis šių Taisyklių nuostatomis laikomas tinkamu Paslaugos suteikimu Pirkėjui. 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

38.Pirkėjas Užsakymo vykdymo klausimais gali kreiptis į Pardavėjo atstovą telefono numeriu +370 606 04604 arba el. pašto adresu info@starprus.eu. 

39.Iškilę tarp Šalių ginčai sprendžiami Šalių susitarimu, o jo nepasiekus per mėnesį – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

40.Kiti galimi ginčų sprendimo būdai Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka: 

40.1.Pirkėjas, norėdamas pateikti prašymą ar skundą dėl Paslaugos suteikimo gali kreiptis į Pardavėją, informaciją siųsdamas elektroniniu paštu info@satrprus.eu. 

40.2.Jeigu Pirkėjas nėra patenkintas galutiniu Pardavėjo atsakymu, dėl vartojimo ginčų neteisminio sprendimo Pirkėjas turi teisę skundą ar prašymą pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai  adresu: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, elektroninio pašto adresu tarnyba@vvtat.lt, telefonu +370 526 26751, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) – Vartotojų teisių informacinėje sistemoje (VTIS). 

40.3.Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 524/2013 dėl elektroninio vartotojų ginčų sprendimo 14 straipsniu Pirkėjas taip pat gali pasirinkti skundą pateikti per Elektroninio ginčų sprendimo platformą: http://ec.europa.eu/odr/. 

41.Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti, taisyti ar papildyti šių Taisyklių turinį, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Naujausios taisyklės publikuojamos internetiniame puslapyje www.starprus.eu. 

2022 © Starprus.eu, UAB Starprus, įm. kodas: 302464543, +370 606 04604, pagalba@starprus.eu, adresas: Verkių g. 42-202, LT-09109 Vilnius [Paslaugų pirkimo taisyklės]